ท่านที่กำลังทำหรือประสงค์จะทำคริสตจักรเครือข่ายหรือคริสตจักรเครือข่ายบ้านหรือต้องการสนับสนุน โปรดแจ้งให้ทางพันธกิจทราบเพื่อจะได้ช่วยเชื่อมโยงกับที่อื่นๆเพื่อจะช่วยเหลือกันและกันได้อย่างกว้างขวาง แจ้งมาที่ networkchurchministry@gmail.com / ดาวโหลดเอกสารแนะนำ

วันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2554

อาณาจักรของพระเจ้า : เป้าหมายหลักที่ถูกบดบัง โดย ดร.ศิลป์ัชัย เชาว์เจริญรัตน์

อาณาจักรของพระเจ้า : 
เป้าหมายหลักที่ถูกบดบัง
โดย ดร.ศิลป์ัชัย เชาว์เจริญรัตน์
เรื่องอาณาจักรของพระเจ้า หรือ the Kingdom of God เป็นหนึ่งในหัวข้อหลักพระคัมภีร์เน้น  (ในพระคัมภีร์ภาษาไทยแปลคำนี้โดยใช้คำว่าอาณาจักรของพระเจ้าบ้าง หรือแผ่นดินของพระเจ้าบ้าง ถ้าแปล Kingdom ตามหลักภาษาไทยจริงๆ ก็คงต้องเป็น "ราชอาณาจักรของพระเจ้า"  แต่ในที่นี้จะใช้คำว่าอาณาจักรของพระเจ้า)  โดยรวมแล้ว ​พระคัมภีร์กล่าวถึงอาณาจักรของพระเจ้าโดย​หมายถึง​การ​ครอบครอง​ของ​พระเจ้า​ที่​ไม่ได้​ถูก​จำกัด​ด้วย​เขต​แดน​หรือ​เวลา​หรือ​ยุค​สมัย (อพย.​15:18​; ​สดด.​145:13​; ​มก.​1:15​) ​ใน​กิตติคุณ​มัทธิว​มักจะ​ใช้​คำ​ว่า ​“​แผ่นดิน​สวรรค์​” (มธ.​3:2​; ​13:11​; 25:1​) ​แทน​คำ​ว่า ​“​อาณาจักรของพระเจ้า“ (หรือ “แผ่นดิน​ของ​พระเจ้า​”) ​แต่ก็​มี​ความหมาย​เดียวกัน
​ใน​กิตติคุณ​มาระโก​ได้​สรุป​ข่าว​ประเสริฐ​ของ​พระเยซู​ว่า​เป็น​เรื่อง​อาณาจักรของพระเจ้า (แผ่นดิน​ของ​พระเจ้า) (มก.​1:14-15​) ​ส่วน​ใน​กิตติคุณ​ยอห์น​จะ​ไม่​ใช้​คำ​ว่า "อาณาจักรของพระเ้จ้า" (​“​แผ่นดิน​ของ​พระเจ้า​”) ​มาก​นัก​แต่​ใช้​คำ​ว่า ​“​ชีวิต​นิ​รันดร์​” ​มากกว่า (มธ.19:16-30​; ​ยน.3:36​;​10:28​;​12:25​) ​พระเยซู​มักจะ​สอน​เรื่อง ​"อาณาจักรของพระเจ้า" (“​แผ่นดิน​ของ​พระเจ้า​”) ​โดย​ใช้​คำ​อุปมา​ใน​คำ​เทศนา​และ​พระองค์​ยัง​กล่าวถึง​อำนาจ​ของอาณาจักรของพระเจ้า (​แผ่นดิน​ของ​พระเจ้า) ​ที่​ปรากฏ​ใน​พระ​ราช​กิจ ​เช่น ​การ​ขับ​ผี (ลก.11:20​)


อาณาจักรพระเจ้ามาแล้วแต่ยังไม่สมบูรณ์   จะสมบูรณ์เมื่อพระเยซูเสด็จกลับมา
​พระองค์​ตรัสว่า​อาณาจักรของ​พระเจ้า​มาถึง​แล้ว​ทาง​พระองค์ (ลก. 11:20​) แต่​จะ​ปรากฏ​อย่าง​ครบ​บริบูรณ์​เมื่อพระองค์​เสด็จ​กลับมา (มธ. 16:27​; ​25:31​) เมื่อพระคริสต์เสด็จกลับมา "ราชอาณาจักรแห่งพิภพนี้ได้กลับเป็นราชอาณาจักรขององค์พระผู้เป็นเจ้าของเราและเป็นของพระคริสต์ของพระองค์ และพระองค์จะทรงครอบครองตลอดไปเป็นนิตย์" (วิวรณ์ 11:15) พระประสงค์ของพระองค์จะสมบูรณ์ในโลกนี้ พระเยซูจึงได้สอนให้เราอธิษฐานว่า "ขอให้อาณาจักร(แผ่นดิน)ของพระองค์มาตั้งอยู่ ขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลก" (มัทธิว 6:10) คำว่า "แผ่นดินของพระเจ้า" จึงใช้แทนไปมากับคำว่า "แผ่นดินสวรรค์" (มัทธิว 13:11; มาระโก 4:11)

เราไม่เคยพบคำว่า "อาณาจักรในสวรรค์" แต่พระคริสต์จะทรงสถาปนา “อาณาจักรสวรรค์บนโลกนี้”  เมื่อพระองค์เสด็จกลับมา น้ำพระทัยของพระเจ้าในสวรรค์สำเร็จโดยทูตสวรรค์ฉันใด (สดุดี 103:19-21) ก็จะเป็นอย่างนั้นในอาณาจักรของพระเจ้าที่จะมาตั้งอยู่ เมื่อโลกจะเป็นที่อยู่ของคนชอบธรรม ผู้ซึ่งจะ "เป็นเหมือนทูตสวรรค์" (ลูกา 20:36)

การเข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้าเมื่อพระคริสต์เสด็จกลับมาเป็นผลลัพธ์สุดท้ายของความบากบั่นในชีวิตของคริสเตียน (มัทธิว 25:34; กิจการของอัครทูต 14:22) จึงเป็นเรื่องจำเป็นที่เราจะเข้าใจเรื่องนี้ให้ถูกต้อง คำสอนของฟิลิปเกี่ยวกับพระคริสต์เป็นคำสอน "ว่าด้วยอาณาจักรของพระเจ้าและพระนามแห่งพระเยซูคริสต์" (กิจการของอัครทูต 8:5,12) ข้อความแล้วข้อความเล่าที่ย้ำเตือนเราว่า "อาณาจักรของพระเจ้า" เป็นหน้าที่หลักของคำสอนของเปาโล (กิจการของอัครทูต 19:8; 20:25; 28:23,31) เราจำเป็นต้องเข้าใจหลักคำสอนเรื่องอาณาจักรของพระเจ้าเพราะเป็นส่วนสำคัญของข่าวประเสริฐ "เราทั้งหลายจำต้องทนความยากลำบากมากจึงจะได้เข้าในอาณาจักรของพระเจ้า" (กิจการของอัครทูต 14:22) อาณาจักรของพระเจ้าเป็นแสงสว่างอยู่ที่ปลายทางชีวิตและเป็นแรงจูงใจให้เกิดการเสียสละในชีวิตของคริสเตียนที่แท้


อาณาจักรพระเ้จ้าสำคัญกับมนุษย์แค่ไหน?

พระเยซูตรัสว่า “แต่ท่านทั้งหลายจงแสวงหาอาณาจักร(แผ่นดิน)ของพระเจ้า  และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน  แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้” (มัทธิว 6:33)  ข้อนี้บ่งชี้ชัดเจนว่า อาณาจักรของพระเจ้าเป็นเรื่องสำคัญ “ก่อน” สิ่งอื่นใดที่มนุษย์และคริสเตียนต้องแสวงหา  และถ้าได้เข้าในอาณาจักรของพระเจ้าแล้วสิ่งอื่นๆ จะตามมาเอง  อาณาจักรพระเจ้าคือความสมบูรณ์ของชีวิต   ฉะนั้นประชากรของพระเจ้าควรขวนขวายในเรื่องอาณาจักรของพระเจ้า  แต่น่าเสียดายที่หลายคนก็ไม่เข้าใจและคนจำนวนมากก็ยังไม่ใส่ใจ  และนี่ก็เกี่ยวข้องกับอนาคตของคริสตจักรด้วย  


อาณาจักรของพระเจ้าใหญ่กว่าคริสตจักร
ความสัมพันธ์ระหว่างคริสตจักรกับอาณาจักรของพระเจ้าเป็นเรื่องที่ถูกเข้าใจผิดมามาก  คริสเตียนหลายคนพูดถึงอาณาจักรของพระเจ้าเหมือนกับเป็นอีกชื่อหนึ่งของคริสตจักร  สองสิ่งนี้แตกต่างกันมาก และอาณาจักรของพระเจ้าสำคัญกว่าคริสตจักรมาก  พระราชกิจหลักที่พระเยซูทรงกระทำคือการสถาปนาอาณาจักรของพระเจ้า   นี่เป็นสิ่งพื้นฐานที่เห็นได้ชัดเจนมากในการเทศนาของพระองค์ ที่ว่าเวลามาถึงแล้ว อาณาจักรของพระเจ้าอยู่ใกล้แล้ว  จงกลับใจเสียใหม่และเชื่อในข่าวดี (มก.1:15)

พระกิตติคุณทั้งสี่เล่มบอกเราว่าพระเยซูทรงสั่งสอนเรื่องอาณาจักรของพระเจ้าอย่างต่อเนื่องซ้ำแล้วซ้ำเล่า (มก.1:14,15, ลก.4:23, ยน.3:3)  อัครสาวกสิบสองคนก็ถูกส่งออกไปประกาศสั่งสอนเรื่องเดียวกันคือข่าวดีเรื่องอาณาจักรของพระเจ้า (ลก.9:1,2) ในพระกิตติคุณมีคำว่าอาณาจักรของพระเจ้าเกือบร้อยครั้ง  แต่ในทางตรงกันข้าม แต่กลับเอ่ยถึงคำว่าคริสตจักรเพียง 2 ครั้งเท่านั้น (คือมีเฉพาะในมัทธิว 16:18 กับ 18:17) จึงชัดเจนว่า อาณาจักรของพระเจ้าเป็นเรื่องที่สำคัญกว่าคริสตจักร  
แต่ที่สำคัญคือ อาณาจักรมีความหมายกว้างกว่าคริสตจักร  อาณาจักรหมายถึงการปกครองของพระเจ้าที่ครอบคลุมไปหมดทุกแง่มุมของชีวิต  ไม่ใช่ชีวิตส่วนตัว หรือแค่ที่โบสถ์ หรือแค่วันนมัสการ แต่ให้นึกภาพว่าเป็นเสมือนเขตแดนประเทศที่มีอธิปไตย มีระบอบการปกครอง ที่มีมีรัฐบาล  กฎหมาย กองทัพ  ระบบราชการ   ระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม   
ฉะนั้น อาณาจักรของพระเจ้าที่ว่านี้รวมทุกแง่มุมของชีวิตที่อยู่ภายใต้การปกครองและสิทธิอำนาจของพระเจ้า  หากครอบครัวๆหนึ่งมีพระเจ้าทรงปกครอง  ครอบครัวนั้นก็คือส่วนหนึ่งของอาณาจักรของพระองค์  หากธุรกิจหนึ่งดำเนินการโดยยึดหลักการของพระคัมภีร์ ธุรกิจนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรของพระองค์     อาณาจักรของพระเจ้าครอบคลุมทุกกิจกรรมของมนุษย์ที่ทำตามพระประสงค์ของพระองค์   พระเจ้าทรงตั้งพระทัยให้อาณาัจักรของพระองค์ขยายครอบคลุมทุกพื้นที่ของชีวิตมนุษย์   
การขยายตัวนี้เกิดขึ้นในสองทาง  ทางแรกคือโดยการที่คนเราแต่ละคนต้องเกิดใหม่เ้ข้าในแผ่นดิน  ซึ่งนั่นหมายถึงการที่พระเยซูตรัสในยอห์น 3:5 ว่าถ้าผู้ใดที่ไ่ม่บังเกิดใหม่จากน้ำและพระวิญญาณ ผู้นั้นจะเข้าในอาณาจักรของพระเจ้าไ่ม่ได้ ฉะนั้นใครก็ตามที่บังเกิดใหม่ด้วยการกลับใจใหม่และเชื่อในพระเยซูคริสต์ คนๆ นั้นก็ได้มีสถานภาพเป็นประชากรของอาณาจักรของพระเจ้าแ้ล้ว  พระเจ้าจะทรงช่วยปลดปล่อยเขาจะความเจ็บป่วยและอำนาจของมาร   การบังเกิดใหม่เป็นทางเดียวที่ทำให้บุคคลสามารถเข้าในอาณาจักรของพระเจ้าได้
แต่ประการที่สอง อาณาจักรนี้ก็ยังขยายอีกด้วยเมื่อบรรดาคริสเตียนนำแง่มุมต่างๆ ในชีวิตของตนเข้ามาอยู่ใต้พระประสงค์ของพระเจ้า   เมื่อคริสเตียนใช้หลักการในพระวจนะของพระเจ้าในกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตของพวกเขาในที่ๆพวกเขามีสิทธิ  พวกเขาก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรของพระเจ้า   การปกครองของพระเจ้าก็จะขยายไปเท่าที่บรรดาคริสเตียนได้ขยายการปกครองของพระเจ้าไปสู่พื้นที่ต่างๆของชีวิตในที่ที่พวกเขามีสิทธิอำนาจในสังคมโลกในทุกส่วนและทุกระดับชั้น   ทั้งในด้านส่วนตัว  ครอบครัว  อาชีพการงานธุรกิจ คริสตจักร  สังคมวัฒนธรรม  เศรษฐกิจ  การเืมืองการปกครอง สิ่งแวดล้อม    ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น  ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ  จนถึงระดับโลก  เมื่อคริสเตียนมีสิทธิอำนาจในพื้นที่เหล่านี้มากเท่าไร รวมทั้งได้ใช้หลักการแห่งพระวจนะในพื้นที่เหล่านี้มากเท่าไร  อาณาจักรของพระเจ้าก็จะครอบครองพื้นที่เหล่านี้มากเท่านั้น     
อย่างไรก็ตาม น่าเสียดายที่เรามักพบว่า คริสเตียนโดยทั่วไปยังไม่มีแนวคิดการขยายอาณาจักรของพระเจ้า มักสนใจเฉพาะแต่เรื่องการขยายคริสตจักรหรือการสร้างคริสตจักร  ทั้งๆ ทีเป็นที่ทราบแล้วว่า พระเยซูตรัสถึงแต่เรื่องอาณาจักรพระเจ้าอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา แต่ตรัสถึงคริสตจักรแค่ 2 ครั้งเท่านั้น (ซึ่งครั้งหนึ่งเน้นถึงคริสตจักรสากล  ส่วนอีกครั้งพอหมายถึงคริสตจักรท้องถิ่นได้)   พระเยซูเทศนาข่าวประเสริฐแห่งอาณาจักรของพระเจ้า  แต่คริสตจักรสมัยใหม่มีแนวโน้มจะเทศนาแต่เรื่องข่าวประเสริฐแห่งความรอดส่วนบุคคล  หรือไม่ก็ข่าวประเสริฐของคริสตจักรท้องถิ่น  แต่ข่าวประเสริฐแห่งอาณาจักรของพระเจ้าเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยได้ยิน  ยิ่งถ้าพูดถึงเรื่องข่าวประเสริฐแห่งการปกครองอาณาจักรของพระเจ้ายิ่งแทบไม่เคยได้ยินเลย  

อีกครั้งที่ต้องย้ำว่า พระเยซูประกาศให้คนเข้าอาณาจักรของพระเจ้า  และอาณาจักรของพระเจ้านั้นใหญ่กว่าคริสตจักรมาก   คริสตจักรเป็นเพียงเสี้ยวเล็กๆ เสี้ยวหนึ่งของอาณาจักรของพระเจ้า  คริสเตียนเราทุกคนควรมีนิมิตที่ใหญ่กว่าแค่เรื่องคริสตจักร   คือ มีนิมิตแห่งอาณาจักรของพระเจ้า   
คริสเตียนจึงไม่ควรสนใจแต่ความรอดส่วนตัว  ความชอบธรรมส่วนตัว   บำเหน็จส่วนตัว  หรือคริสตจักรของตัว   หรืออาณาจักรส่วนตัว  
สิ่งที่ดีกว่าคือ...
รู้จักและเชื่อมั่นในอาณาจักรของพระเจ้า
แสวงหาอาณาจักรของพระเจ้าก่อนสิ่งใดทั้งหมด
มุ่งทำให้อาณาจักรของพระเจ้ามาตั้งอยู่ในแผ่นดินโลก
ปฏิบัติตนในฐานะประชากรของอาณาจักรของพระเจ้า
เป็นใหญ่ในอาณาจักรของพระเจ้า โดยการเป็นผู้รับใช้คนทั้งปวง
ยอมเสียสละเพื่อเห็นแก่อาณาจักรของพระเจ้า
ขยายอาณาจักรของพระเจ้า โดยการประกาศข่าวดีเรื่องอาณาจักรของพระเจ้าไปทั่วโลก
และคอยท่าความสมบูรณ์ของอาณาจักรของพระเจ้า  


สวัสดี

7 ความคิดเห็น:

 1. อาเมน ขอขอบคุณ ผู้เขียนบทความ

  พระเยซูคริสต์ตรัสว่า

  "แต่ถ้าเราขับผีออกด้วยพระวิญญาณของพระเจ้า อาณาจักรของพระเจ้าก็มาถึงท่านแล้ว"

  พระธรรมมัทธิว 12.28

  ถ้าเราทั้งหลายอยู่อาณาจักรของพระเจ้า เราก็สามารถใช้สิทธิอำนาจแห่งแผ่นดินของพระเจ้า ผ่านทางการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่สถิตอยู่ภายในเราได้ โดยพระนามของพระเยซู

  ตอบลบ
 2. อาณาจักรของพระเจ้า = ยุคพันปีที่พระเยซูจะเสด็จกลับมาครั้งที่สอง

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ27 กันยายน 2554 09:04

  ใช่เลยครับ

  ตอบลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ27 กันยายน 2554 15:36

  มันเป็นความจริงที่คริสเตียนส่วนใหญ่(ท่านผู้นำ)มองข้ามไปแล้ว ไม่ใช่เพราะเข้าใจผิดหรอกค่ะอาจาราย์ อีกอย่างคริสเตียนใหม่ก็ไม่ได้ถูกสอนให้ เห็นความจริงข้อนี้ว่าสำคัญกว่าการขยายคริสตจักร เขาถูกสอนฝังหัวว่า หน้าที่ของคริสเตียนคือ การขยายแผ่นดินพระเจ้าโดยการนำคนมาเชื่อและเข้ามาเป็นสมาชิกของโบสถ์เราให้มากๆ(เพิ่มยอด เหมือนธุรกิจ สรุปผลปลายปี มีสมาชิกเพิ่มมากกว่าปีที่แล้วกี่เปอร์เซ็นต์ พร้อมให้สมาชิกปรบมือให้ผู้ที่นำวิญญาณได้เยอะ เพิ่มสมาชิกให้โบสถ์ได้มาก ถือว่าเขาเป็นคนที่รักพระเจ้าอย่างแรง)เราถูกสอนว่าโบสถ์ที่ดี ต้องมองกันที่ปริมาณ คุณภาพสร้างทีหลัง ส่วนใหญ่ก็สร้างให้ดีไม่ได้ เพราะท่านผู้นำไม่เน้น... (เดี๋ยวหาว่าเราหลังเขาไม่เข้ามาอ่าน มีหลักฐานแล้วนะค่ะอาจารย์)
  ได้มาอ่านบทความของอาจารย์เลยได้คิด เพราะตัวเองก็ไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้เลย ประมาณว่า ก็ถูกสอนให้ขยายเพิ่มพูนสมาชิกเหมือนกัน ขอบคุณอาจารย์ ขอบคุณพระเจ้า ช่วยให้ชีวิตไม่หลงประเด็น. :)

  ตอบลบ
 5. ไม่ระบุชื่อ27 กันยายน 2554 23:53

  ใช่เลย ผู้นำส่วนมากพาสมาชิกหลงประเด็น หลงพันธกิจคิดสร้างแต่อาณาจักรของข้าพเจ้า
  แผ่นดินของพระเจ้าจึงไม่สามารถขยายได้เท่าที่ควร

  ตอบลบ
 6. ไม่ระบุชื่อ24 สิงหาคม 2555 00:23

  ขอบพระคุณสำหรับบทความนี้ ขอพระเจ้านำการเปลี่ยนแปลงและนำแผ่นดินของพระองค์มาสู่ประเทศไทยผ่าน คต.ด้วย เพื่อพระนามพระเจ้าได้รับเกียรติ

  ตอบลบ
 7. ไม่ระบุชื่อ8 พฤษภาคม 2556 12:03

  ความจริงน่าจะเขียนให้พี่น้องคริสเตียนเข้าใจทั้งสองด้าน ไม่ใช่เขียนความจริงด้านเดียว เพราะจะทำให้พี่น้องคริสเตียนหยุดการประกาศ การขยายคริสตจักร
  คำถามคือ ถ้าไม่ขยายคริสตจักร (คือกลุ่มคนที่เชื่อให้มากตามที่เรามีแผนชาตินั้น)อาณาจักรของพระเจ้าจะขยายอย่างไร เพราะพระเยซูตรัสว่า ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ขอให้เป็นไปอย่างนั้นบนแผ่นดินโลก กรุณาช่วยตอบคำถามนี้ด้วยครับ

  ตอบลบ

นี่เป็นเวทีเสรีแต่โปรดสุภาพและไม่พาดพิงผู้อื่นอย่างไร้จริยธรรม รวมทั้งสนับสนุนให้ระบุชื่อจริง กองบก.ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกับบทความและความคิดเห็นอีกทั้งอาจลบหรือแก้ไขหากเห็นว่าไม่เหมาะสม ส่งความคิดเห็นโดยตรงต่อกองบก.ได้ที่ networkchurchministry@gmail.com

คริสตจักรเครือข่ายบ้าน's Facebook Wall